Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webwinkel

Inleiding

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van BEATE UHSE GROUP B.V., gevestigd te Veendam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75278944. Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Pabo: Beate Uhse Group B.V. voornoemd.
1.2. Website: de websites van Pabo, te raadplegen via www.pabo.nl en www.pabo.be en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Pabo en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Pabo en Klant, van welke overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen van, Overeenkomsten met en leveringen van Pabo zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Pabo slechts bindend, indien en voor zover deze door Pabo uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Tenzij op de Website anders is vermeld, zijn alle op de Website en in andere van Pabo afkomstige materialen vermelde prijzen inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Tenzij anders is vermeld, bedragen de  verzendkosten € 5,95. Deze kosten kunnen ook op de Website worden teruggevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces duidelijk worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Pabo kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Pabo afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer-, type of spelfouten.
3.4. Pabo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Pabo.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pabo onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Pabo het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. Pabo kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Pabo op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Pabo is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Pabo daarvan in kennis te stellen, zodat Pabo gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1. Zodra de bestelling door Pabo is ontvangen, stuurt Pabo de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk naar het door de Klant opgegeven adres.
6.2. Pabo is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3. Pabo probeert de bestelling de volgende dag te leveren wanneer de bestelling voor 23:30 uur op een werkdag is geplaatst. Pabo kan echter niet garanderen dat de bestelling de volgende dag binnen is, gelet op het feit dat Pabo daarvoor afhankelijk is van derden. Door Pabo opgegeven levertermijnen zijn niet bindend. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Pabo.
6.4. Indien Pabo de producten niet binnen vijf werkdagen kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.5. Pabo raadt de Klant aan om de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, aan Pabo te melden.
6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Klant. Als de Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6.7. Pabo is niet aansprakelijk jegens de Klant indien deze een geleverd product heeft gebruikt op een andere wijze dan aanbevolen, voorgeschreven dan wel waarvoor het is bedoeld.
6.8. Pabo is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. De Klant heeft het recht om de op afstand gesloten Overeenkomst met Pabo binnen 30 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
7.2. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

    • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

    • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

    • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.3. Klant dient de retourkosten zelf te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Pabo een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van de producten worden terugbetaald wanneer Klant de volledige order retourneert. Wanneer de Klant een deel van de order retourneert (en een ander deel behoudt) blijven de verzendkosten voor rekening van de Klant.
7.4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan Klant in een fysieke winkel zou doen.
7.5. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Pabo, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Pabo kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet. Pabo bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

BEATE UHSE GROUP B.V.
Phoenixweg 6
9641KS, Veendam

 

7.6. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Pabo de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Pabo aanbiedt het product zelf af te halen, mag Pabo wachten met terugbetalen tot Pabo het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
7.8. Klant heeft geen herroepingsrecht wanneer het producten betreft die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 8. Betaling

8.1. Klant dient betalingen aan Pabo volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Pabo is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Pabo een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
9.2. Pabo staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Pabo er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Pabo daarvan in kennis te stellen.
9.4. Indien Pabo de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Pabo, dan kan hij bij Pabo telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2. Pabo geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Pabo binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1. Pabo verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: Privacy.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. De Overeenkomst, deze voorwaarden en alle eventuele uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingendrechtelijke regels ander recht van toepassing is.  
12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in Noord-Nederland.
12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

BEATE UHSE GROUP B.V.
Phoenixweg 6
9641KS Veendam
telefoon: 085 130 84 78
Neem contact met ons op via de e-mail.
KvK-nummer: 75278944
btw-nummer: NL860220345.B01

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 141 van 165

Artikelen in deze sectie

Stuur ons een e-mail
Wij proberen je e-mail op werkdagen binnen 4 uur te beantwoorden.